🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

COPYTEC

0430.150.755

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,153,494 € 937,443
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 983,804 € 664,641
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 130,935 € 98,653
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 43,969 € 17,399
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 994,787 € 156,749
Financiële opbrengsten € 9
Recurrente financiële opbrengsten € 9
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 23,882 € 14,550
Recurrente financiële kosten € 23,882 € 14,550
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 970,914 € 142,200
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 800,164 € 89,055
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 420,164 € 89,055
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 420,164 € 89,055
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 276,664 € 187,609
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 696,827 € 276,664
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,114,639 € 897,103
Immateriële vaste activa € 154,700 € 121,875
Materiële vaste activa € 958,949 € 774,238
Terreinen en gebouwen € 755,978 € 525,644
Installaties, machines en uitrusting € 2,874 € 27,947
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 990 € 990
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,396,469 € 1,455,573
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 516,314 € 626,743
Handelsvorderingen € 504,800 € 560,959
Overige vorderingen € 11,514 € 65,784
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 656,927 € 456,226
Overlopende rekeningen € 23,455 € 24,205
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,511,108 € 2,352,676
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,176,852 € 381,314
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 418,525 € 6,150
Onbeschikbare reserves € 6,150 € 6,150
Wettelijke reserve € 6,150 € 6,150
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 32,375
Overgedragen winst (verlies) € 696,827 € 276,664
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,334,256 € 1,971,362
Schulden op meer dan één jaar € 308,245 € 810,529
Financiële schulden € 308,245 € 810,529
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 932,001 € 1,092,814
Financiële schulden € 170,234 € 190,204
Kredietinstellingen € 170,234 € 190,204
Overige leningen
Handelsschulden € 441,354 € 587,485
Leveranciers € 441,354 € 587,485
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 246,399 € 121,964
Belastingen € 153,245 € 32,463
Bezoldigingen en sociale lasten € 93,154 € 89,501
Overige schulden € 11,951 € 127,504
Overlopende rekeningen € 94,010 € 68,019
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,511,108 € 2,352,676

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot