🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Centre culturel du Brabant wallon

0426.937.085

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 28-02-1985
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,977,229 € 1,901,438
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,873,583 € 1,871,827
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 38,658 € 41,757
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,395 € 4,246
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 60,593 € -16,392
Financiële opbrengsten € 6,575 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 6,574
Financiële kosten € 4,175 € 630
Recurrente financiële kosten € 815 € 630
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 62,993 € -17,022
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 62,993 € -17,022
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 62,993 € -17,022
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 62,993 € -17,022
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 190,954 € 187,961
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa € 5,394 € 13,772
Materiële vaste activa € 46,674 € 61,320
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 15,781 € 17,893
Meubilair en rollend materieel € 15,145 € 22,176
Overige materiële vaste activa € 15,747 € 21,250
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,419 € 1,419
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,422,490 € 1,184,887
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 659,201 € 701,478
Handelsvorderingen € 12,706 € 14,769
Overige vorderingen € 646,495 € 686,710
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 762,298 € 477,687
Overlopende rekeningen € 991 € 5,721
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,475,977 € 1,261,398
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 963,284 € 901,603
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 190,954 € 187,961
Kapitaalsubsidies € 3,357 € 4,669
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 512,693 € 359,794
Schulden op meer dan één jaar € 43,048 € 43,089
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 341,576 € 293,471
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 80,228 € 31,479
Leveranciers € 80,228 € 31,479
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 255,064 € 261,192
Belastingen € 43,073 € 17,493
Bezoldigingen en sociale lasten € 211,992 € 243,699
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 128,069 € 23,234
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,475,977 € 1,261,398

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot