🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Centre culturel du Brabant wallon

0426.937.085

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 28-02-1985
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,009,428 € 1,977,229
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,864,915 € 1,873,583
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 45,332 € 38,658
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,116 € 4,395
Niet-recurrente bedrijfskosten € 36,781
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 30,057 € 60,593
Financiële opbrengsten € 0 € 6,575
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 6,574
Financiële kosten € 2,375 € 4,175
Recurrente financiële kosten € 2,375 € 815
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 3,360
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 27,682 € 62,993
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 27,682 € 62,993
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 27,682 € 62,993
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 27,682 € 62,993
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 190,954 € 187,961
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 193,636 € 190,954
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 63,269 € 53,487
Immateriële vaste activa € 7,962 € 5,394
Materiële vaste activa € 53,888 € 46,674
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 17,071 € 15,781
Meubilair en rollend materieel € 20,073 € 15,145
Overige materiële vaste activa € 16,744 € 15,747
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,419 € 1,419
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,733,997 € 1,422,490
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 597,108 € 659,201
Handelsvorderingen € 35,882 € 12,706
Overige vorderingen € 561,226 € 646,495
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,135,963 € 762,298
Overlopende rekeningen € 926 € 991
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,797,265 € 1,475,977
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 987,757 € 963,284
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 193,636 € 190,954
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 27,227
Voorzieningen voor risico's en kosten € 27,227
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 27,227
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 782,281 € 512,693
Schulden op meer dan één jaar € 43,048
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 522,641 € 341,576
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 222,988 € 80,228
Leveranciers € 222,988 € 80,228
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 299,239 € 255,064
Belastingen € 42,715 € 43,073
Bezoldigingen en sociale lasten € 256,524 € 211,992
Overige schulden € 414 € 6,284
Overlopende rekeningen € 259,640 € 128,069
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,797,265 € 1,475,977

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot