🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Centre culturel du Brabant wallon

0426.937.085

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 28-02-1985
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,262,268 € 2,009,428
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,096,980 € 1,864,915
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 37,396 € 45,332
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,281 € 5,116
Niet-recurrente bedrijfskosten € 26,718 € 36,781
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 35,222 € 30,057
Financiële opbrengsten € 21 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 21 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,950 € 2,375
Recurrente financiële kosten € 4,950 € 2,375
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 30,293 € 27,682
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 30,293 € 27,682
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,293 € 27,682
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,293 € 27,682
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 193,636 € 190,954
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 193,929 € 193,636
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 57,536 € 63,269
Immateriële vaste activa € 8,240 € 7,962
Materiële vaste activa € 47,326 € 53,888
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 14,260 € 17,071
Meubilair en rollend materieel € 23,133 € 20,073
Overige materiële vaste activa € 9,933 € 16,744
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,969 € 1,419
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,859,306 € 1,733,997
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 686,099 € 597,108
Handelsvorderingen € 48,445 € 35,882
Overige vorderingen € 637,654 € 561,226
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,173,206 € 1,135,963
Overlopende rekeningen - € 926
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,916,841 € 1,797,265
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,017,902 € 987,757
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 193,929 € 193,636
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 87,899 € 27,227
Voorzieningen voor risico's en kosten € 87,899 € 27,227
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 87,899 € 27,227
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 811,040 € 782,281
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 579,341 € 522,641
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 190,881 € 222,988
Leveranciers € 190,881 € 222,988
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 388,081 € 299,239
Belastingen € 63,278 € 42,715
Bezoldigingen en sociale lasten € 324,803 € 256,524
Overige schulden € 379 € 414
Overlopende rekeningen € 231,699 € 259,640
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,916,841 € 1,797,265

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot