🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DAKWERKEN CROMBEZ EN COMPAGNIE

0430.052.270

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 145,651
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 114,484
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,345
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,795
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 18,026
Financiële opbrengsten € 1,148
Recurrente financiële opbrengsten € 1,148
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 18,720
Recurrente financiële kosten € 18,720
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 454
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat -
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 454
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 454
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 454
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,703
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 82,466
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 81,174
Terreinen en gebouwen € 2,612
Installaties, machines en uitrusting € 22,963
Meubilair en rollend materieel € 20,839
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,291
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 409,593
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 222,262
Voorraden € 144,732
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 77,530
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 100,361
Handelsvorderingen € 78,182
Overige vorderingen € 22,179
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 64,361
Overlopende rekeningen € 22,609
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 492,059
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 114,599
Inbreng € 30,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 82,895
Onbeschikbare reserves -
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 53,504
Beschikbare reserves € 29,391
Overgedragen winst (verlies) € 1,703
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 377,460
Schulden op meer dan één jaar € 73,526
Financiële schulden € 73,526
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 303,661
Financiële schulden € 125,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 105,336
Leveranciers € 105,336
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,358
Belastingen € 528
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,830
Overige schulden € 18,857
Overlopende rekeningen € 274
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 492,059

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot