🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DAKWERKEN CROMBEZ EN COMPAGNIE

0430.052.270

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 205,163 € 145,651
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 145,734 € 114,484
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 21,001 € 10,345
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,498 € 2,795
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 27,930 € 18,026
Financiële opbrengsten € 355 € 1,148
Recurrente financiële opbrengsten € 355 € 1,148
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 16,336 € 18,720
Recurrente financiële kosten € 16,336 € 18,720
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,949 € 454
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,750 € 454
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,750 € 454
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,750 € 454
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,703 € 1,249
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 13,453 € 1,703
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 62,964 € 82,466
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 61,673 € 81,174
Terreinen en gebouwen € 2,077 € 2,612
Installaties, machines en uitrusting € 18,123 € 22,963
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,291 € 1,291
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 394,096 € 409,593
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 93,859 € 100,361
Handelsvorderingen € 62,673 € 78,182
Overige vorderingen € 31,186 € 22,179
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 29,348 € 64,361
Overlopende rekeningen € 15,663 € 22,609
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 457,061 € 492,059
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 126,349 € 114,599
Inbreng € 30,000 € 30,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 82,895 € 82,895
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,391 € 29,391
Overgedragen winst (verlies) € 13,453 € 1,703
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 330,712 € 377,460
Schulden op meer dan één jaar € 56,798 € 73,526
Financiële schulden € 56,798 € 73,526
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 56,798 € 73,526
Schulden op ten hoogste één jaar € 273,405 € 303,661
Financiële schulden € 100,000 € 125,000
Kredietinstellingen € 100,000 € 125,000
Overige leningen
Handelsschulden € 99,229 € 105,336
Leveranciers € 99,229 € 105,336
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 15,814 € 7,358
Belastingen € 2,018 € 528
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,797 € 6,830
Overige schulden € 5,529 € 18,857
Overlopende rekeningen € 509 € 274
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 457,061 € 492,059

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot