🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DAKWERKEN CROMBEZ EN COMPAGNIE

0430.052.270

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 221,194 € 205,163
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 150,530 € 145,734
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 16,830 € 21,001
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,872 € 10,498
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 45,962 € 27,930
Financiële opbrengsten € 61 € 355
Recurrente financiële opbrengsten € 61 € 355
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 18,509 € 16,336
Recurrente financiële kosten € 17,218 € 16,336
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 1,291 -
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 27,514 € 11,949
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 20,411 € 11,750
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,411 € 11,750
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,411 € 11,750
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 13,453 € 1,703
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 33,864 € 13,453
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 44,843 € 62,964
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 44,843 € 61,673
Terreinen en gebouwen € 1,541 € 2,077
Installaties, machines en uitrusting € 13,242 € 18,123
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa - € 1,291
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 379,910 € 394,096
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 136,503 € 93,859
Handelsvorderingen € 82,510 € 62,673
Overige vorderingen € 53,993 € 31,186
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 34,151 € 29,348
Overlopende rekeningen € 8,500 € 15,663
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 424,753 € 457,061
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 146,760 € 126,349
Inbreng € 30,000 € 30,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 82,895 € 82,895
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,391 € 29,391
Overgedragen winst (verlies) € 33,864 € 13,453
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 277,993 € 330,712
Schulden op meer dan één jaar € 25,029 € 56,798
Financiële schulden € 25,029 € 56,798
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 25,029 € 56,798
Schulden op ten hoogste één jaar € 252,844 € 273,405
Financiële schulden € 116,579 € 100,000
Kredietinstellingen € 116,579 € 100,000
Overige leningen
Handelsschulden € 97,358 € 99,229
Leveranciers € 97,358 € 99,229
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,138 € 15,814
Belastingen € 1,161 € 2,018
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,976 € 13,797
Overige schulden - € 5,529
Overlopende rekeningen € 120 € 509
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 424,753 € 457,061

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot