🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DAY HOTEL

0430.062.564

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,083 € 44,348
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 556 € 20,144
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,057 € 6,426
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,333 € 473
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,138 € 17,305
Financiële opbrengsten € 2,502 € 4
Recurrente financiële opbrengsten € 2 € 4
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 2,500
Financiële kosten € 1,970 € 1,719
Recurrente financiële kosten € 1,970 € 1,719
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,670 € 15,590
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,873 € 11,693
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,873 € 11,693
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,873 € 11,693
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 35,438 € 23,745
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 41,311 € 35,438
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 29,519 € 30,431
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 29,410 € 30,322
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 29,410 € 30,322
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 109 € 109
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 133,825 € 131,333
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 117,568 € 115,687
Handelsvorderingen € 103,949 € 103,302
Overige vorderingen € 13,620 € 12,385
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,956 € 15,550
Overlopende rekeningen € 280
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 163,343 € 161,764
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 61,762 € 55,889
Inbreng € 20,451 € 20,451
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 41,311 € 35,438
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 101,581 € 105,875
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 101,581 € 105,875
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 16,347 € 755
Leveranciers € 16,347 € 755
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,695 € 6,010
Belastingen € 5,695 € 6,010
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 79,539 € 99,109
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 163,343 € 161,764

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot