🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DBI PARTICIPATIONS

0430.046.530

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,341 € -73
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 348 € 868
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -1,688 € -941
Financiële opbrengsten € 19,906 € 305,658
Recurrente financiële opbrengsten € 19,906 € 393
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 305,265
Financiële kosten € 24,849 € 316,493
Recurrente financiële kosten € 286 € 19,972
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 24,563 € 296,521
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -6,632 € -11,776
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -6,632 € -11,776
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -6,632 € -11,776
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -6,632 € -11,776
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 161,540 € 173,316
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 154,908 € 161,540
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 222,571 € 231,500
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 222,571 € 231,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 118,734 € 116,436
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 68 € 118
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 68 € 118
Geldbeleggingen € 87,763 € 89,331
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 30,903 € 26,987
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 341,305 € 347,936
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 310,483 € 317,115
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 136,983 € 136,983
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 136,983 € 136,983
Overgedragen winst (verlies) € 154,908 € 161,540
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 30,822 € 30,822
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,822 € 30,822
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 30,822 € 30,822
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 341,305 € 347,936

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot