🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DE BUYSER ASSURANCY

0430.128.682

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 118,214 € 131,192
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 82,944 € 74,457
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 40,762 € 40,352
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,104 € 899
Niet-recurrente bedrijfskosten € 300
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -6,896 € 15,483
Financiële opbrengsten € 0 € 133
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 133
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,911 € 13,678
Recurrente financiële kosten € 10,911 € 13,678
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -17,807 € 1,938
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 62 € 3,510
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -17,869 € -1,573
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -17,869 € -1,573
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -17,869 € -1,573
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 97,512 € 115,381
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 487,856 € 515,420
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 487,756 € 515,320
Terreinen en gebouwen € 480,368 € 515,320
Installaties, machines en uitrusting € 7,387
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 100 € 100
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 34,278 € 49,944
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 13,591 € 11,758
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 13,591 € 11,758
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 20,687 € 38,186
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 522,134 € 565,365
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 204,194 € 222,062
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 44,708 € 44,708
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 38,511 € 38,511
Overgedragen winst (verlies) € 97,512 € 115,381
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 317,940 € 343,302
Schulden op meer dan één jaar € 23,453 € 41,479
Financiële schulden € 23,453 € 41,479
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 294,487 € 301,823
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,318 € 8,862
Leveranciers € 3,318 € 8,862
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,766 € 11,910
Belastingen € 2,766 € 3,423
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,487
Overige schulden € 270,378 € 263,657
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 522,134 € 565,365

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot