🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DE BUYSER ASSURANCY

0430.128.682

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 100,769 € 118,214
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 80,145 € 82,944
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 42,451 € 40,762
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,107 € 1,104
Niet-recurrente bedrijfskosten € 300
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -22,934 € -6,896
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,670 € 10,911
Recurrente financiële kosten € 9,670 € 10,911
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -32,604 € -17,807
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -35,604 € -17,869
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -35,604 € -17,869
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -35,604 € -17,869
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 97,512 € 115,381
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 61,908 € 97,512
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 513,472 € 487,856
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 513,372 € 487,756
Terreinen en gebouwen € 505,160 € 480,368
Installaties, machines en uitrusting € 8,212 € 7,387
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 100 € 100
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 19,577 € 34,278
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 17,077 € 13,591
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 17,077 € 13,591
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,500 € 20,687
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 533,049 € 522,134
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 168,590 € 204,194
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 44,708 € 44,708
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 38,511 € 38,511
Overgedragen winst (verlies) € 61,908 € 97,512
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 364,459 € 317,940
Schulden op meer dan één jaar € 4,774 € 23,453
Financiële schulden € 4,774 € 23,453
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 359,685 € 294,487
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 7,193 € 3,318
Leveranciers € 7,193 € 3,318
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,153 € 2,766
Belastingen € 2,491 € 2,766
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,662
Overige schulden € 322,660 € 270,378
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 533,049 € 522,134

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot