🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DE BUYSER ASSURANCY

0430.128.682

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 161,539 € 100,769
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 67,956 € 80,145
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 48,310 € 42,451
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 439 € 1,107
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 44,835 € -22,934
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,600 € 9,670
Recurrente financiële kosten € 7,600 € 9,670
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 37,235 € -32,604
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 32,178 € -35,604
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,178 € -35,604
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,178 € -35,604
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 61,908 € 97,512
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 61,908 € 61,908
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 501,602 € 513,472
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 501,502 € 513,372
Terreinen en gebouwen € 495,393 € 505,160
Installaties, machines en uitrusting € 6,109 € 8,212
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 100 € 100
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 56,150 € 19,577
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 11,196 € 17,077
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 11,196 € 17,077
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 44,955 € 2,500
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 557,753 € 533,049
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 200,767 € 168,590
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 76,886 € 44,708
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 70,688 € 38,511
Overgedragen winst (verlies) € 61,908 € 61,908
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 356,985 € 364,459
Schulden op meer dan één jaar € 4,774
Financiële schulden € 4,774
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 356,985 € 359,685
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 7,193
Leveranciers € 7,193
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 8,894 € 11,153
Belastingen € 2,057 € 2,491
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,836 € 8,662
Overige schulden € 343,317 € 322,660
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 557,753 € 533,049

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot