🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DEBOMAT

0429.999.317

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 491,965 € 519,877
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 350,794 € 333,990
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 53,539 € 56,749
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -45,970 € 57,131
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 17,073 € 15,768
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 116,529 € 56,240
Financiële opbrengsten € 14,521 € 17,293
Recurrente financiële opbrengsten € 14,521 € 17,293
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 40,157 € 39,622
Recurrente financiële kosten € 40,157 € 39,622
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 90,893 € 33,912
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 61,984 € 20,773
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 61,984 € 20,773
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 61,984 € 20,773
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 349,112 € 328,339
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 411,096 € 349,112
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 599,087 € 652,626
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 599,087 € 652,626
Terreinen en gebouwen € 594,967 € 645,134
Installaties, machines en uitrusting € 3,642 € 6,667
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,108,809 € 706,141
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 365,128 € 216,686
Handelsvorderingen € 349,984 € 203,756
Overige vorderingen € 15,144 € 12,931
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 184,743 € 163,946
Overlopende rekeningen € 9,168 € 11,351
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,707,897 € 1,358,767
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 719,809 € 657,826
Inbreng € 275,000 € 275,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 275,000 € 275,000
Geplaatst kapitaal € 275,000 € 275,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 33,714 € 33,714
Onbeschikbare reserves € 27,500 € 27,500
Wettelijke reserve € 27,500 € 27,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 6,214 € 6,214
Overgedragen winst (verlies) € 411,096 € 349,112
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 988,087 € 700,941
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 967,616 € 696,981
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 308,921 € 59,586
Leveranciers € 308,921 € 59,586
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 62,558 € 65,258
Belastingen € 19,524 € 9,180
Bezoldigingen en sociale lasten € 43,034 € 56,077
Overige schulden € 572,137 € 572,137
Overlopende rekeningen € 20,471 € 3,960
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,707,897 € 1,358,767

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot