🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DEBOMAT

0429.999.317

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 608,912 € 491,965
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 397,080 € 350,794
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 52,597 € 53,539
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 14,262 € -45,970
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 21,161 € 17,073
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 123,811 € 116,529
Financiële opbrengsten € 22,429 € 14,521
Recurrente financiële opbrengsten € 22,429 € 14,521
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 32,855 € 40,157
Recurrente financiële kosten € 32,855 € 40,157
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 113,384 € 90,893
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 79,096 € 61,984
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 79,096 € 61,984
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 79,096 € 61,984
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 411,096 € 349,112
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 490,191 € 411,096
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 546,490 € 599,087
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 546,490 € 599,087
Terreinen en gebouwen € 544,800 € 594,967
Installaties, machines en uitrusting € 1,558 € 3,642
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 941,549 € 1,108,809
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 268,706 € 365,128
Handelsvorderingen € 265,614 € 349,984
Overige vorderingen € 3,092 € 15,144
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 162,618 € 184,743
Overlopende rekeningen € 9,735 € 9,168
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,488,038 € 1,707,897
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 798,905 € 719,809
Inbreng € 275,000 € 275,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 275,000 € 275,000
Geplaatst kapitaal € 275,000 € 275,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 33,714 € 33,714
Onbeschikbare reserves € 27,500 € 27,500
Wettelijke reserve € 27,500 € 27,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 6,214 € 6,214
Overgedragen winst (verlies) € 490,191 € 411,096
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 689,133 € 988,087
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 682,616 € 967,616
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 122,588 € 308,921
Leveranciers € 122,588 € 308,921
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 87,893 € 62,558
Belastingen € 31,179 € 19,524
Bezoldigingen en sociale lasten € 56,715 € 43,034
Overige schulden € 472,135 € 572,137
Overlopende rekeningen € 6,517 € 20,471
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,488,038 € 1,707,897

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot