🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DECLERCQ

0425.339.555

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 578,872 € 782,905
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 567,284 € 613,952
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 18,914 € 10,649
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -30,514 € -3,755
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,968 € 10,472
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 362
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 18,220 € 151,225
Financiële opbrengsten € 1,836 € 4,417
Recurrente financiële opbrengsten € 1,836 € 4,417
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,431 € 14,178
Recurrente financiële kosten € 9,431 € 14,178
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 10,625 € 141,464
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,838 € 138,747
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,838 € 138,747
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,838 € 138,747
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 25,507 € 34,514
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 31,346 € 33,261
Uit te keren winst - € 140,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 115,276 € 76,302
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 99,875 € 62,765
Terreinen en gebouwen - € 61,765
Installaties, machines en uitrusting € 3,520 € 1,000
Meubilair en rollend materieel € 96,355 -
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 15,402 € 13,537
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,187,060 € 1,496,187
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 424,554 € 429,362
Voorraden € 424,554 € 429,362
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 719,350 € 1,030,107
Handelsvorderingen € 503,746 € 560,761
Overige vorderingen € 215,604 € 469,346
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 43,156 € 36,719
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,302,336 € 1,572,489
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 198,685 € 251,465
Inbreng € 76,689 € 100,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 76,689 € 100,000
Geplaatst kapitaal € 76,689 € 100,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 87,176 € 114,731
Onbeschikbare reserves € 7,669 € 10,000
Wettelijke reserve € 7,669 € 10,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 31,346 € 33,261
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,103,651 € 1,321,024
Schulden op meer dan één jaar € 46,390 € 389,664
Financiële schulden € 46,390 € 389,664
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,048,381 € 930,316
Financiële schulden € 270,000 € 160,000
Kredietinstellingen € 270,000 € 160,000
Overige leningen
Handelsschulden € 530,855 € 484,930
Leveranciers € 530,855 € 484,930
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 71,211 € 51,306
Belastingen € 7,800 € 8,669
Bezoldigingen en sociale lasten € 63,411 € 42,637
Overige schulden € 145,716 € 169,338
Overlopende rekeningen € 8,881 € 1,044
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,302,336 € 1,572,489

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot