🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DECLERCQ

0425.339.555

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 638,856 € 578,872
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 472,511 € 567,284
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 35,825 € 18,914
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -2,552 € -30,514
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,958 € 4,968
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 123,114 € 18,220
Financiële opbrengsten € 4,838 € 1,836
Recurrente financiële opbrengsten € 4,838 € 1,836
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 15,570 € 9,431
Recurrente financiële kosten € 15,570 € 9,431
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 112,383 € 10,625
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 101,159 € 5,838
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 101,159 € 5,838
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 101,159 € 5,838
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 31,346 € 25,507
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 77,505 € 31,346
Uit te keren winst € 55,000 -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 217,654 € 115,276
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 202,252 € 99,875
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 129,907 € 3,520
Meubilair en rollend materieel € 72,346 € 96,355
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 15,402 € 15,402
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,036,326 € 1,187,060
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 313,440 € 424,554
Voorraden € 313,440 € 424,554
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 646,567 € 719,350
Handelsvorderingen € 434,139 € 503,746
Overige vorderingen € 212,428 € 215,604
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 71,302 € 43,156
Overlopende rekeningen € 5,018 -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,253,980 € 1,302,336
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 244,844 € 198,685
Inbreng € 76,689 € 76,689
Onbeschikbaar
Kapitaal € 76,689 € 76,689
Geplaatst kapitaal € 76,689 € 76,689
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 87,176 € 87,176
Onbeschikbare reserves € 7,669 € 7,669
Wettelijke reserve € 7,669 € 7,669
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 77,505 € 31,346
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,009,136 € 1,103,651
Schulden op meer dan één jaar € 95,598 € 46,390
Financiële schulden € 95,598 € 46,390
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 909,769 € 1,048,381
Financiële schulden € 365,000 € 270,000
Kredietinstellingen € 365,000 € 270,000
Overige leningen
Handelsschulden € 325,530 € 530,855
Leveranciers € 325,530 € 530,855
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 85,627 € 71,211
Belastingen € 27,547 € 7,800
Bezoldigingen en sociale lasten € 58,080 € 63,411
Overige schulden € 60,716 € 145,716
Overlopende rekeningen € 3,769 € 8,881
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,253,980 € 1,302,336

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot