🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DISA

0429.979.818

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 198,762 € 195,010
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 178,671 € 177,121
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,306 € 342
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,918 € 5,520
Niet-recurrente bedrijfskosten € 7
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 13,867 € 12,021
Financiële opbrengsten € 772
Recurrente financiële opbrengsten € 772
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,476 € 2,058
Recurrente financiële kosten € 1,476 € 2,058
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 12,391 € 10,734
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,950 € 10,146
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,950 € 10,146
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,950 € 10,146
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 52,942 € 42,797
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 64,893 € 52,942
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,473 € 5,779
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,473 € 5,779
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 6,686,806 € 6,462,675
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,679,131 € 6,456,051
Handelsvorderingen € 939,211 € 881,817
Overige vorderingen € 5,739,921 € 5,574,234
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 7,149 € 6,624
Overlopende rekeningen € 526
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,691,280 € 6,468,455
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 801,136 € 789,186
Inbreng € 632,128 € 632,128
Onbeschikbaar
Kapitaal € 632,128 € 632,128
Geplaatst kapitaal € 632,128 € 632,128
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 104,115 € 104,115
Onbeschikbare reserves € 104,115 € 104,115
Wettelijke reserve € 104,115 € 104,115
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 64,893 € 52,942
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,890,143 € 5,679,268
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,890,143 € 5,679,219
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 102,179 € 46,327
Leveranciers € 102,179 € 46,327
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,787,965 € 5,632,247
Belastingen € 5,761,139 € 5,603,269
Bezoldigingen en sociale lasten € 26,825 € 28,977
Overige schulden € 645
Overlopende rekeningen € 49
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,691,280 € 6,468,455

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot