🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DISPRIMO

0429.980.115

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 09-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 361,601 € 390,062
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 184,801 € 186,859
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 18,222 € 62,401
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,491 € 3,438
Niet-recurrente bedrijfskosten € 94
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 154,993 € 137,365
Financiële opbrengsten € 1,409 € 1,943
Recurrente financiële opbrengsten € 1,409 € 1,943
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,330 € 7,231
Recurrente financiële kosten € 3,330 € 7,231
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 153,072 € 132,077
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 46,978 € 52,061
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 106,094 € 80,016
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 106,094 € 80,016
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 106,094 € 80,016
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 84,000 € 65,000
Overgedragen winst (verlies) € 60,250 € 60,156
Uit te keren winst € 22,000 € 15,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 33,947 € 34,815
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 33,947 € 34,815
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 3,007 € 17,811
Overige materiële vaste activa € 30,940 € 17,004
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 547,509 € 479,949
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 9,504 € 9,238
Voorraden € 9,504 € 9,238
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 125,744 € 163,376
Handelsvorderingen € 97,290 € 126,211
Overige vorderingen € 28,454 € 37,166
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 412,261 € 307,335
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 581,456 € 514,764
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 298,863 € 214,769
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 177,113 € 93,113
Onbeschikbare reserves € 23,563 € 19,363
Wettelijke reserve € 23,563 € 19,363
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 153,550 € 73,750
Overgedragen winst (verlies) € 60,250 € 60,156
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 282,593 € 299,995
Schulden op meer dan één jaar € 9,871
Financiële schulden € 9,871
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 282,593 € 290,124
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 95,545 € 84,927
Leveranciers € 95,545 € 84,927
Vooruitbetalingen op bestellingen € 15,269 € 24,994
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 37,501 € 57,349
Belastingen € 18,865 € 37,528
Bezoldigingen en sociale lasten € 18,636 € 19,821
Overige schulden € 124,408 € 108,886
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 581,456 € 514,764

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot