🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DISPRIMO

0429.980.115

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 09-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 474,312 € 361,601
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 229,661 € 184,801
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,637 € 18,222
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,534 € 3,491
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,240 € 94
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 221,241 € 154,993
Financiële opbrengsten € 633 € 1,409
Recurrente financiële opbrengsten € 633 € 1,409
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,622 € 3,330
Recurrente financiële kosten € 6,622 € 3,330
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 215,252 € 153,072
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 149,652 € 106,094
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 149,652 € 106,094
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 149,652 € 106,094
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 60,250 € 60,156
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 60,650 € 60,250
Uit te keren winst € 2,395 € 2,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 72,165 € 33,947
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 72,165 € 33,947
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 12,832
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 687,216 € 547,509
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 95,705 € 125,744
Handelsvorderingen € 91,861 € 97,290
Overige vorderingen € 3,843 € 28,454
Geldbeleggingen € 141,550
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 437,974 € 412,261
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 759,381 € 581,456
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 424,520 € 298,863
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 302,370 € 177,113
Onbeschikbare reserves € 23,563 € 23,563
Wettelijke reserve € 23,563 € 23,563
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 278,807 € 153,550
Overgedragen winst (verlies) € 60,650 € 60,250
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 334,861 € 282,593
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 334,861 € 282,593
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 105,434 € 95,545
Leveranciers € 105,434 € 95,545
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 39,283 € 37,501
Belastingen € 19,508 € 18,865
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,775 € 18,636
Overige schulden € 144,952 € 124,408
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 759,381 € 581,456

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot