🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DISPRIMO

0429.980.115

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 09-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 696,221 € 474,312
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 332,048 € 229,661
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,797 € 13,637
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,811 € 8,534
Niet-recurrente bedrijfskosten € 385 € 1,240
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 334,180 € 221,241
Financiële opbrengsten € 995 € 633
Recurrente financiële opbrengsten € 995 € 633
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,422 € 6,622
Recurrente financiële kosten € 6,422 € 6,622
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 328,753 € 215,252
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 257,071 € 149,652
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 257,071 € 149,652
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 257,071 € 149,652
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 60,650 € 60,250
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 43,375 € 60,650
Uit te keren winst € 100,000 € 2,395
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 228,328 € 72,165
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 153,448 € 72,165
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 9,488 € 12,832
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 74,880
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 781,379 € 687,216
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 125,244 € 95,705
Handelsvorderingen € 125,000 € 91,861
Overige vorderingen € 245 € 3,843
Geldbeleggingen € 141,550
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 640,775 € 437,974
Overlopende rekeningen € 1,150
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,009,707 € 759,381
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 579,991 € 424,520
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 475,116 € 302,370
Onbeschikbare reserves € 23,563 € 23,563
Wettelijke reserve € 23,563 € 23,563
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 451,553 € 278,807
Overgedragen winst (verlies) € 43,375 € 60,650
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 429,716 € 334,861
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 429,716 € 334,861
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 126,838 € 105,434
Leveranciers € 126,838 € 105,434
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 93,003 € 39,283
Belastingen € 59,551 € 19,508
Bezoldigingen en sociale lasten € 33,452 € 19,775
Overige schulden € 190,862 € 144,952
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,009,707 € 759,381

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot