Dimasi

0405.034.287

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -632,157
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 15,668
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -505,412
Andere bedrijfskosten € 2,474
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -144,887
Financiële opbrengsten € 27,350
Recurrente financiële opbrengsten € 27,350
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 178
Recurrente financiële kosten € 178
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -117,715
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 840
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -118,555
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -118,555
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -118,555
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -28,787
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,998,051
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 404,688
Terreinen en gebouwen € 404,688
Installaties, machines en uitrusting -
Meubilair en rollend materieel -
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 1,593,363
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 982,559
Vorderingen op meer dan één jaar € 230,000
Overige vorderingen € 230,000
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 648,525
Handelsvorderingen -
Overige vorderingen € 648,525
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 63,161
Overlopende rekeningen € 40,873
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,980,610
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,462,102
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 2,410,000
Geplaatst kapitaal € 2,410,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 80,889
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 66,000
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 14,889
Beschikbare reserves -
Overgedragen winst (verlies) € -28,787
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen -
SCHULDEN € 518,508
Schulden op meer dan één jaar € 505,000
Financiële schulden € 505,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 13,508
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 9,640
Leveranciers € 9,640
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 400
Belastingen € 400
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 3,468
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,980,610

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot