Dimasi

0405.034.287

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -22,991
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 15,161
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 2,455
Niet-recurrente bedrijfskosten € 2,233
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -42,840
Financiële opbrengsten € 28,448
Recurrente financiële opbrengsten € 28,448
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 60
Recurrente financiële kosten € 60
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -14,452
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 622
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -15,074
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -15,074
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -15,074
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -138,162
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 836,366
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 396,885
Terreinen en gebouwen € 396,885
Installaties, machines en uitrusting -
Meubilair en rollend materieel -
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 439,482
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,560,019
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,413,987
Handelsvorderingen -
Overige vorderingen € 1,413,987
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 101,784
Overlopende rekeningen € 44,248
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,396,385
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,352,727
Inbreng € 2,410,000
Onbeschikbaar -
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 80,889
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 14,889
Beschikbare reserves € 66,000
Overgedragen winst (verlies) € -138,162
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen -
SCHULDEN € 43,659
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 43,659
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 5,628
Leveranciers € 5,628
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen -
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 38,031
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,396,385

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot