Duror

0401.081.538

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 11,115,548 € 19,918,101
Brutomarge
Omzet € 10,858,682 € 19,437,326
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 232,308 € 461,796
Bedrijfskosten € 13,144,623 € 19,585,530
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 7,025,310 € 11,897,602
Aankopen € 7,291,660 € 11,995,270
Voorraad: afname (toename) € -266,350 € -97,669
Diensten en diverse goederen € 2,840,962 € 4,814,073
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,882,626 € 2,472,328
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 243,516 € 370,594
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,113,910 € -33,736
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 28,857
Andere bedrijfskosten € 9,441 € 42,922
Niet-recurrente bedrijfskosten € 21,747
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -2,029,075 € 332,571
Financiële opbrengsten € 44,330 € 62,257
Recurrente financiële opbrengsten € 44,330 € 62,257
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 43,159 € 58,351
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 247,976 € 362,416
Recurrente financiële kosten € 247,976 € 362,175
Kosten van schulden € 43,708 € 43,266
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 204,268 € 318,909
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -2,232,721 € 32,412
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 3,621 € 4,122
Belastingen € 3,621 € 4,122
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -2,236,342 € 28,290
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,236,342 € 21,879
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,236,342 € 21,879
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 21,879
Overgedragen winst (verlies) € -177,078
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 819,491 € 950,439
Immateriële vaste activa € 110,516 € 50,067
Materiële vaste activa € 619,577 € 810,973
Terreinen en gebouwen € 45,730 € 55,862
Installaties, machines en uitrusting € 55,946 € 78,258
Meubilair en rollend materieel € 44,194 € 88,484
Overige materiële vaste activa € 473,707 € 588,370
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 89,398 € 89,398
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 6,796,622 € 5,121,788
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,441,853 € 2,235,739
Voorraden € 1,441,853 € 2,235,739
Handelsgoederen € 1,441,853 € 2,235,739
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,618,596 € 1,921,751
Handelsvorderingen € 4,618,415 € 1,907,782
Overige vorderingen € 182 € 13,970
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 660,948 € 860,770
Overlopende rekeningen € 75,226 € 102,483
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,616,114 € 6,072,227
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 523,869 € 2,760,210
Inbreng € 583,417 € 583,417
Onbeschikbaar
Kapitaal € 583,417 € 583,417
Geplaatst kapitaal € 583,417 € 583,417
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 117,530 € 2,176,794
Onbeschikbare reserves € 58,342 € 58,342
Wettelijke reserve € 58,342 € 58,342
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 59,188 € 59,188
Beschikbare reserves € 2,059,264
Overgedragen winst (verlies) € -177,078
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 28,857
Voorzieningen voor risico's en kosten € 28,857
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 28,857
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 7,063,388 € 3,312,016
Schulden op meer dan één jaar € 527,333 € 150,836
Financiële schulden € 527,333 € 150,836
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 6,478,838 € 3,161,180
Financiële schulden € 2,949,404 € 750,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,172,214 € 1,068,322
Leveranciers € 2,172,214 € 1,068,322
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 583,792 € 484,586
Belastingen € 386,184 € 248,951
Bezoldigingen en sociale lasten € 197,609 € 235,635
Overige schulden € 739,847 € 791,987
Overlopende rekeningen € 57,216
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,616,114 € 6,072,227

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot