🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Duror

0401.081.538

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 11,079,749
Brutomarge
Omzet € 10,772,050
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 299,699
Bedrijfskosten € 10,149,193
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 5,826,143
Aankopen € 6,461,240
Voorraad: afname (toename) € -635,098
Diensten en diverse goederen € 2,808,228
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,832,709
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 222,286
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -560,470
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -28,857
Andere bedrijfskosten € 49,154
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 930,555
Financiële opbrengsten € 142,835
Recurrente financiële opbrengsten € 142,835
Opbrengsten uit vlottende activa € 1,521
Andere financiële opbrengsten € 141,314
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 318,459
Recurrente financiële kosten € 318,459
Kosten van schulden € 123,176
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 195,283
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 754,932
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,641
Belastingen € 2,641
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 752,290
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 752,290
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 752,290
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 575,213
Overgedragen winst (verlies) -
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 613,732
Immateriële vaste activa € 80,467
Materiële vaste activa € 443,866
Terreinen en gebouwen € 38,924
Installaties, machines en uitrusting € 47,810
Meubilair en rollend materieel € 17,065
Overige materiële vaste activa € 340,067
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 89,398
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 5,150,604
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,738,174
Voorraden € 2,738,174
Handelsgoederen € 2,597,945
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,666,792
Handelsvorderingen € 1,571,490
Overige vorderingen € 95,303
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 649,006
Overlopende rekeningen € 96,632
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 5,764,336
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,276,159
Inbreng € 583,417
Onbeschikbaar
Kapitaal € 583,417
Geplaatst kapitaal € 583,417
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 692,742
Onbeschikbare reserves € 58,342
Wettelijke reserve € 58,342
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 59,188
Beschikbare reserves € 575,213
Overgedragen winst (verlies) -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN -
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 4,488,177
Schulden op meer dan één jaar € 1,833,020
Financiële schulden € 1,833,020
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,654,187
Financiële schulden -
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,453,271
Leveranciers € 1,453,271
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 305,257
Belastingen € 126,487
Bezoldigingen en sociale lasten € 178,770
Overige schulden € 552,824
Overlopende rekeningen € 970
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 5,764,336

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot