🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Duror

0401.081.538

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 13,882,634 € 11,079,749
Brutomarge
Omzet € 12,539,721 € 10,772,050
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,341,514 € 299,699
Bedrijfskosten € 12,300,083 € 10,149,193
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 7,691,059 € 5,826,143
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 4,066,247 € 2,808,228
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 797,436 € 1,832,709
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 197,741 € 222,286
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -542,621 € -560,470
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) - € -28,857
Andere bedrijfskosten € 34,383 € 49,154
Niet-recurrente bedrijfskosten € 55,838 -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,582,551 € 930,555
Financiële opbrengsten € 50,431 € 142,835
Recurrente financiële opbrengsten € 50,431 € 142,835
Opbrengsten uit vlottende activa - € 1,521
Andere financiële opbrengsten € 49,845 € 141,314
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 328,768 € 318,459
Recurrente financiële kosten € 328,768 € 318,459
Kosten van schulden € 72,522 € 123,176
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 256,247 € 195,283
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,304,213 € 754,932
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 29,027 € 2,641
Belastingen € 29,027 € 2,641
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,275,186 € 752,290
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,275,186 € 752,290
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,275,186 € 752,290
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar - € -177,078
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 415,991 € 613,732
Immateriële vaste activa € 50,418 € 80,467
Materiële vaste activa € 276,174 € 443,866
Terreinen en gebouwen € 32,144 € 38,924
Installaties, machines en uitrusting € 28,136 € 47,810
Meubilair en rollend materieel € 9,466 € 17,065
Overige materiële vaste activa € 206,427 € 340,067
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 89,398 € 89,398
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 89,398 € 89,398
Aandelen en deelbewijzen € 76,136 € 76,136
Vorderingen en borgtochten in contanten € 13,262 € 13,262
VLOTTENDE ACTIVA € 7,098,390 € 5,150,604
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,687,213 € 2,738,174
Voorraden € 2,687,213 € 2,738,174
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,443,634 € 1,666,792
Handelsvorderingen € 3,026,385 € 1,571,490
Overige vorderingen € 417,250 € 95,303
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 937,457 € 649,006
Overlopende rekeningen € 30,086 € 96,632
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,514,381 € 5,764,336
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,551,345 € 1,276,159
Inbreng € 583,417 € 583,417
Onbeschikbaar
Kapitaal € 583,417 € 583,417
Geplaatst kapitaal € 583,417 € 583,417
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,967,929 € 692,742
Onbeschikbare reserves € 58,342 € 58,342
Wettelijke reserve € 58,342 € 58,342
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,850,399 € 575,213
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 4,963,036 € 4,488,177
Schulden op meer dan één jaar € 1,429,503 € 1,833,020
Financiële schulden € 1,429,503 € 1,833,020
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 853,314 € 1,297,499
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,351,041 € 2,654,187
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,462,768 € 1,453,271
Leveranciers € 2,462,768 € 1,453,271
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 444,088 € 305,257
Belastingen € 395,964 € 126,487
Bezoldigingen en sociale lasten € 48,124 € 178,770
Overige schulden - € 552,824
Overlopende rekeningen € 182,492 € 970
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,514,381 € 5,764,336

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot