🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EDO SHOE

0429.938.741

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 66,654 € 51,451
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 20,519 € 20,972
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,852 € 2,754
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 42,283 € 27,726
Financiële opbrengsten € 1
Recurrente financiële opbrengsten € 1
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,945 € 1,906
Recurrente financiële kosten € 1,945 € 1,906
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 40,339 € 25,821
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 9,935 € 5,892
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 30,404 € 19,929
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,404 € 19,929
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,404 € 19,929
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -1,357,724 € -1,388,128
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 59,166 € 79,686
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 57,357 € 77,877
Terreinen en gebouwen € 9,916 € 9,916
Installaties, machines en uitrusting € 35,569 € 50,153
Meubilair en rollend materieel € 11,872 € 17,808
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,809 € 1,809
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 50,206 € 41,982
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 8,508 € 8,508
Voorraden € 8,508 € 8,508
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 29,843 € 27,116
Handelsvorderingen € 29,843 € 25,638
Overige vorderingen € 1,478
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 8,620 € 3,645
Overlopende rekeningen € 3,234 € 2,713
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 109,372 € 121,668
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -865,251 € -895,655
Inbreng € 433,800 € 433,800
Onbeschikbaar
Kapitaal € 433,800 € 433,800
Geplaatst kapitaal € 433,800 € 433,800
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 58,673 € 58,673
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 4,000 € 4,000
Beschikbare reserves € 48,475 € 48,475
Overgedragen winst (verlies) € -1,357,724 € -1,388,128
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 974,624 € 1,017,323
Schulden op meer dan één jaar € 33,915 € 39,436
Financiële schulden € 33,915 € 39,436
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 940,708 € 963,887
Financiële schulden € 10,000 € 6,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 21,551 € 26,282
Leveranciers € 21,551 € 26,282
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,244 € 6,500
Belastingen € 11,244 € 6,500
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 879,218 € 906,526
Overlopende rekeningen € 0 € 14,000
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 109,372 € 121,668

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot