🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EDO SHOE

0429.938.741

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 67,797 € 66,654
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,408 € 20,519
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,809 € 3,852
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 44,580 € 42,283
Financiële opbrengsten € 0 -
Recurrente financiële opbrengsten € 0 -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,292 € 1,945
Recurrente financiële kosten € 1,292 € 1,945
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 43,288 € 40,339
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 29,814 € 30,404
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,814 € 30,404
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,814 € 30,404
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -1,357,724 € -1,388,128
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -1,327,910 € -1,357,724
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 45,405 € 59,166
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 43,596 € 57,357
Terreinen en gebouwen € 9,916 € 9,916
Installaties, machines en uitrusting € 27,744 € 35,569
Meubilair en rollend materieel € 5,936 € 11,872
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,809 € 1,809
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 49,108 € 50,206
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 8,508 € 8,508
Voorraden € 8,508 € 8,508
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 33,310 € 29,843
Handelsvorderingen € 33,310 € 29,843
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 4,949 € 8,620
Overlopende rekeningen € 2,340 € 3,234
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 94,513 € 109,372
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -835,437 € -865,251
Inbreng € 433,800 € 433,800
Onbeschikbaar
Kapitaal € 433,800 € 433,800
Geplaatst kapitaal € 433,800 € 433,800
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 58,673 € 58,673
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 48,475 € 48,475
Overgedragen winst (verlies) € -1,327,910 € -1,357,724
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 929,950 € 974,624
Schulden op meer dan één jaar € 17,903 € 33,915
Financiële schulden € 17,903 € 33,915
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 912,047 € 940,708
Financiële schulden - € 10,000
Kredietinstellingen - € 10,000
Overige leningen
Handelsschulden € 19,278 € 21,551
Leveranciers € 19,278 € 21,551
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 15,277 € 11,244
Belastingen € 15,277 € 11,244
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 861,480 € 879,218
Overlopende rekeningen - € 0
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 94,513 € 109,372

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot