🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EDO SHOE

0429.938.741

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 55,126 € 67,797
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,021 € 19,408
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 26,697 -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,030 € 3,809
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,377 € 44,580
Financiële opbrengsten € 2 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 2 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,830 € 1,292
Recurrente financiële kosten € 1,830 € 1,292
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 3,549 € 43,288
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,038 € 29,814
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,038 € 29,814
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,038 € 29,814
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -1,327,910 € -1,357,724
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -1,326,872 € -1,327,910
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 76,915 € 45,405
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 75,106 € 43,596
Terreinen en gebouwen € 9,916 € 9,916
Installaties, machines en uitrusting € 28,786 € 27,744
Meubilair en rollend materieel € 36,404 € 5,936
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,809 € 1,809
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 17,929 € 49,108
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 8,508 € 8,508
Voorraden € 8,508 € 8,508
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 939 € 33,310
Handelsvorderingen € 471 € 33,310
Overige vorderingen € 468 -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,929 € 4,949
Overlopende rekeningen € 2,554 € 2,340
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 94,844 € 94,513
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -834,400 € -835,437
Inbreng € 433,800 € 433,800
Onbeschikbaar
Kapitaal € 433,800 € 433,800
Geplaatst kapitaal € 433,800 € 433,800
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 58,673 € 58,673
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 48,475 € 48,475
Overgedragen winst (verlies) € -1,326,872 € -1,327,910
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 929,244 € 929,950
Schulden op meer dan één jaar € 46,645 € 17,903
Financiële schulden € 46,645 € 17,903
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 881,925 € 912,047
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 21,357 € 19,278
Leveranciers € 21,357 € 19,278
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,266 € 15,277
Belastingen € 2,266 € 15,277
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 829,372 € 861,480
Overlopende rekeningen € 674 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 94,844 € 94,513

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot