🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ETABLISSEMENTEN LAPIN

0421.598.523

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-04-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,636,738 € 603,311
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 415,294 € 422,810
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 70,033 € 67,764
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 22,237
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,657 € 2,969
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,126,516 € 109,768
Financiële opbrengsten € 3,168 € 16,570
Recurrente financiële opbrengsten € 3,168 € 16,570
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,013 € 5,613
Recurrente financiële kosten € 6,013 € 5,613
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,123,672 € 120,725
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 154,891 € 35,021
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,968,781 € 85,704
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,968,781 € 85,704
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,968,781 € 85,704
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 882,763 € 413,982
Uit te keren winst € 1,500,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 287,803 € 202,900
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 285,860 € 200,958
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 130,958 € 121,559
Meubilair en rollend materieel € 144,205 € 64,428
Overige materiële vaste activa € 10,698 € 14,971
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,943 € 1,943
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,444,710 € 976,471
Vorderingen op meer dan één jaar € 75,000
Overige vorderingen € 75,000
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 253,032 € 248,766
Voorraden € 253,032 € 248,766
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 537,859 € 351,341
Handelsvorderingen € 534,042 € 297,182
Overige vorderingen € 3,817 € 54,159
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,621,520 € 267,620
Overlopende rekeningen € 32,299 € 33,744
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,732,513 € 1,179,371
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 950,963 € 482,182
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,200 € 6,200
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 882,763 € 413,982
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,781,551 € 697,189
Schulden op meer dan één jaar € 11,139 € 30,005
Financiële schulden € 11,139 € 30,005
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,770,411 € 667,184
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 52,802 € 461,711
Leveranciers € 52,802 € 461,711
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 198,399 € 59,074
Belastingen € 156,590 € 15,884
Bezoldigingen en sociale lasten € 41,809 € 43,190
Overige schulden € 1,500,345 € 90,319
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,732,513 € 1,179,371

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot