🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ETABLISSEMENTEN LAPIN

0421.598.523

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-04-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,223,833 € 2,636,738
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 499,774 € 415,294
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 73,557 € 70,033
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 22,237
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,428 € 2,657
Niet-recurrente bedrijfskosten € 186
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,647,888 € 2,126,516
Financiële opbrengsten € 2,472 € 3,168
Recurrente financiële opbrengsten € 2,472 € 3,168
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,704 € 6,013
Recurrente financiële kosten € 4,704 € 6,013
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,645,657 € 2,123,672
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,603,338 € 1,968,781
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,603,338 € 1,968,781
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,603,338 € 1,968,781
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 882,763 € 413,982
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 986,101 € 882,763
Uit te keren winst € 1,500,000 € 1,500,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 250,124 € 287,803
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 248,182 € 285,860
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 113,574 € 130,958
Meubilair en rollend materieel € 108,928 € 144,205
Overige materiële vaste activa € 25,680 € 10,698
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,943 € 1,943
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,892,456 € 2,444,710
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 247,916 € 253,032
Voorraden € 247,916 € 253,032
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 669,240 € 537,859
Handelsvorderingen € 407,999 € 534,042
Overige vorderingen € 261,241 € 3,817
Geldbeleggingen € 300,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,649,606 € 1,621,520
Overlopende rekeningen € 25,694 € 32,299
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,142,580 € 2,732,513
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,054,301 € 950,963
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,200 € 6,200
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 986,101 € 882,763
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,088,280 € 1,781,551
Schulden op meer dan één jaar € 11,139
Financiële schulden € 11,139
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,088,280 € 1,770,411
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 478,865 € 52,802
Leveranciers € 478,865 € 52,802
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 98,030 € 198,399
Belastingen € 42,202 € 156,590
Bezoldigingen en sociale lasten € 55,828 € 41,809
Overige schulden € 1,500,245 € 1,500,345
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,142,580 € 2,732,513

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot