🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

ETS STEFENATTO

0430.045.936

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 01-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 509,272 € 594,163
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 414,184 € 478,384
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 30,165 € 41,363
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -23,456
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 35,349 € 13,439
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 53,030 € 60,977
Financiële opbrengsten € 2,510 € 2,581
Recurrente financiële opbrengsten € 2,510 € 2,581
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,037 € 810
Recurrente financiële kosten € 2,037 € 810
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 53,503 € 62,748
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 15,125 € 9,324
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 38,378 € 53,423
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 38,378 € 53,423
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 38,378 € 53,423
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 186,175 € 147,797
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 241,181 € 170,828
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 210,685 € 140,332
Terreinen en gebouwen € 184,127 € 108,113
Installaties, machines en uitrusting € 580 € 1,602
Meubilair en rollend materieel € 25,978 € 30,617
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 30,496 € 30,496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 854,148 € 914,347
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 35,440 € 52,722
Voorraden € 35,440 € 52,722
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 608,924 € 604,430
Handelsvorderingen € 377,221 € 448,198
Overige vorderingen € 231,702 € 156,232
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 204,891 € 252,673
Overlopende rekeningen € 4,893 € 4,521
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,095,328 € 1,085,175
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 919,982 € 884,036
Inbreng € 37,184 € 37,184
Onbeschikbaar € 37,184 € 37,184
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 686,508 € 686,508
Onbeschikbare reserves € 3,718 € 3,718
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 41,789 € 41,789
Beschikbare reserves € 641,000 € 641,000
Overgedragen winst (verlies) € 186,175 € 147,797
Kapitaalsubsidies € 10,115 € 12,547
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 175,347 € 201,139
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 175,347 € 199,693
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 117,951 € 145,131
Leveranciers € 117,951 € 145,131
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 51,034 € 48,199
Belastingen € 3,516
Bezoldigingen en sociale lasten € 47,518 € 48,199
Overige schulden € 6,363 € 6,363
Overlopende rekeningen € 1,446
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,095,328 € 1,085,175

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot