🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

ETS STEFENATTO

0430.045.936

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 01-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 740,203 € 509,272
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 666,301 € 414,184
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,787 € 30,165
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -23,456
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,109 € 35,349
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 49,006 € 53,030
Financiële opbrengsten € 4,090 € 2,510
Recurrente financiële opbrengsten € 4,090 € 2,510
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,577 € 2,037
Recurrente financiële kosten € 3,577 € 2,037
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 49,520 € 53,503
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 30,011 € 38,378
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,011 € 38,378
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 30,011 € 38,378
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -35,703 € 147,797
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 63,052 € 186,175
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 19,667 € 241,181
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 19,171 € 210,685
Terreinen en gebouwen € 184,127
Installaties, machines en uitrusting € 3,139 € 580
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 496 € 30,496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 684,836 € 854,148
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 351,381 € 608,924
Handelsvorderingen € 322,695 € 377,221
Overige vorderingen € 28,686 € 231,702
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 200,036 € 204,891
Overlopende rekeningen € 12,029 € 4,893
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 704,503 € 1,095,328
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 299,111 € 919,982
Inbreng € 15,590 € 37,184
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 219,079 € 686,508
Onbeschikbare reserves € 11,952 € 3,718
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 200,000 € 641,000
Overgedragen winst (verlies) € 63,052 € 186,175
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 405,392 € 175,347
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 405,392 € 175,347
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 115,596 € 117,951
Leveranciers € 115,596 € 117,951
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 64,293 € 51,034
Belastingen € 1,469 € 3,516
Bezoldigingen en sociale lasten € 62,824 € 47,518
Overige schulden € 225,502 € 6,363
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 704,503 € 1,095,328

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot