🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ETS STEFENATTO

0430.045.936

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 01-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 842,758 € 740,203
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 740,604 € 666,301
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,170 € 13,787
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,110 € 11,109
Niet-recurrente bedrijfskosten € 4,430 -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 79,443 € 49,006
Financiële opbrengsten € 2,453 € 4,090
Recurrente financiële opbrengsten € 2,453 € 4,090
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,831 € 3,577
Recurrente financiële kosten € 2,831 € 3,577
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 79,065 € 49,520
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 70,887 € 30,011
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 70,887 € 30,011
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 70,887 € 30,011
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 63,052 € -35,703
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 33,939 € 63,052
Uit te keren winst € 100,000 -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,706 € 19,667
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 8,325 € 19,171
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 1,825 € 3,139
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,381 € 496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 866,951 € 684,836
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 664,206 € 351,381
Handelsvorderingen € 606,019 € 322,695
Overige vorderingen € 58,187 € 28,686
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 133,277 € 200,036
Overlopende rekeningen € 14,343 € 12,029
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 878,657 € 704,503
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 268,609 € 299,111
Inbreng € 15,590 € 15,590
Onbeschikbaar
Kapitaal € 15,590 € 15,590
Geplaatst kapitaal € 15,590 € 15,590
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 219,079 € 219,079
Onbeschikbare reserves € 11,952 € 11,952
Wettelijke reserve € 1,559 € 1,559
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 200,000 € 200,000
Overgedragen winst (verlies) € 33,939 € 63,052
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 610,049 € 405,392
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 580,049 € 405,392
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 210,652 € 115,596
Leveranciers € 210,652 € 115,596
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 63,821 € 64,293
Belastingen € 122 € 1,469
Bezoldigingen en sociale lasten € 63,699 € 62,824
Overige schulden € 305,576 € 225,502
Overlopende rekeningen € 30,000 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 878,657 € 704,503

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot