🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EURAUTO ARLON

0425.497.923

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 02-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 76,920 € 94,901
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 7,422 € 43,479
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,413 € 5,793
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 15,936 € 714
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,485 € 16,895
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 50,664 € 28,021
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 713 € 15,900
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 4,270 € 8,712
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 51,207 € 32,582
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 12,844 € 11,338
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 38,363 € 21,244
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 38,363 € 21,244
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 38,363 € 21,244
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 462,682 € 424,319
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,653 € 20,974
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 404 € 606
Meubilair en rollend materieel € 440 € 16,623
Overige materiële vaste activa € 2,809 € 3,746
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 733 € 733
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 526,813 € 619,591
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 66,001 € 131,870
Voorraden € 66,001 € 131,870
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 439,999 € 463,236
Handelsvorderingen € 264,579 € 268,851
Overige vorderingen € 175,419 € 194,385
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 20,798 € 23,664
Overlopende rekeningen € 15 € 821
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 531,199 € 641,298
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 489,951 € 451,587
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 24,789 € 24,789
Geplaatst kapitaal € 24,789 € 24,789
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,479 € 2,479
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 2,479 € 2,479
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 462,682 € 424,319
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,000 € 5,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 5,000 € 5,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 36,248 € 184,711
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 36,248 € 184,673
Financiële schulden € 5,027
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 7,458 € 137,405
Leveranciers € 7,458 € 137,405
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 23,764 € 47,268
Belastingen € 23,764 € 42,082
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,186
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 37
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 531,199 € 641,298

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot