🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EURAUTO ARLON

0425.497.923

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 02-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 17,173 € 76,920
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 17,040 € 7,422
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,413 € 1,413
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -14,992 € 15,936
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,010 € 1,485
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 12,701 € 50,664
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 1,493 € 713
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 2,202 € 4,270
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,992 € 51,207
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 885 € 12,844
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,107 € 38,363
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,107 € 38,363
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,107 € 38,363
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 473,790 € 462,682
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,240 € 3,653
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 202 € 404
Meubilair en rollend materieel € 165 € 440
Overige materiële vaste activa € 1,873 € 2,809
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 733 € 733
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 533,414 € 526,813
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 60,289 € 66,001
Voorraden € 60,289 € 66,001
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 452,460 € 439,999
Handelsvorderingen € 262,508 € 264,579
Overige vorderingen € 189,952 € 175,419
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 20,664 € 20,798
Overlopende rekeningen € 15
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 536,387 € 531,199
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 501,058 € 489,951
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 24,789 € 24,789
Geplaatst kapitaal € 24,789 € 24,789
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,479 € 2,479
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 2,479 € 2,479
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 473,790 € 462,682
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,000 € 5,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 5,000 € 5,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 30,329 € 36,248
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,329 € 36,248
Financiële schulden € 11,929 € 5,027
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,345 € 7,458
Leveranciers € 1,345 € 7,458
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 17,054 € 23,764
Belastingen € 17,054 € 23,764
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 536,387 € 531,199

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot