🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EURAUTO ARLON

0425.497.923

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 02-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 25,320 € 17,173
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,314 € 17,040
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,303 € 1,413
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 60,289 € -14,992
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,896 € 1,010
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -39,483 € 12,701
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 363 € 1,493
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 2,495 € 2,202
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -42,162 € 11,992
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 145 € 885
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -42,307 € 11,107
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -42,307 € 11,107
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -42,307 € 11,107
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 431,482 € 473,790
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 936 € 2,240
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 202
Meubilair en rollend materieel € 165
Overige materiële vaste activa € 936 € 1,873
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 733 € 733
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 486,690 € 533,414
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 60,289
Voorraden € 60,289
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 466,025 € 452,460
Handelsvorderingen € 262,508 € 262,508
Overige vorderingen € 203,517 € 189,952
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 20,664 € 20,664
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 488,359 € 536,387
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 458,751 € 501,058
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 24,789 € 24,789
Geplaatst kapitaal € 24,789 € 24,789
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,479 € 2,479
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 2,479 € 2,479
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 431,482 € 473,790
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,000 € 5,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 5,000 € 5,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 24,609 € 30,329
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 24,609 € 30,329
Financiële schulden € 18,706 € 11,929
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,693 € 1,345
Leveranciers € 1,693 € 1,345
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,210 € 17,054
Belastingen € 4,210 € 17,054
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 488,359 € 536,387

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot