Etablissementen Armand op de Beeck-Boomkwekerijen

0400.888.033

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-01-1961
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,358,513 € 1,763,629
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 681,929 € 506,933
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 131,514 € 154,292
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 783 € 16,496
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,835 € 11,678
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,506,666 € 1,074,229
Financiële opbrengsten € 27,787 € 8,826
Recurrente financiële opbrengsten € 3,925 € 8,826
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 23,862 -
Financiële kosten € 28,714 € 27,101
Recurrente financiële kosten € 28,714 € 27,101
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,505,739 € 1,055,954
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,127,984 € 807,462
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,130,073 € 808,159
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,130,073 € 808,159
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 950,000 € 52,164
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 523,758 € 814,611
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 523,463 € 808,762
Terreinen en gebouwen € 235,572 € 408,757
Installaties, machines en uitrusting € 176,530 € 204,218
Meubilair en rollend materieel € 111,361 € 195,787
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 295 € 5,849
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,162,006 € 2,091,959
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 417,431 € 382,954
Voorraden € 417,431 € 382,954
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 51,033 € 93,216
Handelsvorderingen € 50,362 € 44,600
Overige vorderingen € 671 € 48,616
Geldbeleggingen - € 110,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,693,542 € 1,504,471
Overlopende rekeningen - € 1,318
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,685,764 € 2,906,570
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,214,036 € 2,036,052
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,195,444 € 2,017,460
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,190,273 € 2,010,200
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 27,787 € 1,076
Voorzieningen voor risico's en kosten € 27,787 -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 27,787 -
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,443,940 € 869,441
Schulden op meer dan één jaar € 182,348 € 338,545
Financiële schulden € 182,348 € 338,545
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,261,592 € 530,896
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 181,544 € 187,164
Leveranciers € 181,544 € 187,164
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 81,226 € 101,780
Belastingen € 8,349 € 39,869
Bezoldigingen en sociale lasten € 72,877 € 61,911
Overige schulden € 950,000 € 157,550
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,685,764 € 2,906,570

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot