Etablissementen Armand op de Beeck-Boomkwekerijen

0400.888.033

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-01-1961
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,617,305 € 2,358,513
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 737,854 € 681,929
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 120,925 € 131,514
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 27,818 € 783
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,005 € 9,835
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,703,556 € 1,506,666
Financiële opbrengsten € 201 € 27,787
Recurrente financiële opbrengsten € 201 € 3,925
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten - € 23,862
Financiële kosten € 9,466 € 28,714
Recurrente financiële kosten € 9,466 € 28,714
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,694,292 € 1,505,739
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,278,631 € 1,127,984
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,278,631 € 1,130,073
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,278,631 € 1,130,073
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 950,000 € 950,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 814,293 € 523,758
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 813,999 € 523,463
Terreinen en gebouwen € 499,836 € 235,572
Installaties, machines en uitrusting € 221,054 € 176,530
Meubilair en rollend materieel € 93,109 € 111,361
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 295 € 295
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,375,386 € 3,162,006
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 510,941 € 417,431
Voorraden € 510,941 € 417,431
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 193,170 € 51,033
Handelsvorderingen € 147,592 € 50,362
Overige vorderingen € 45,579 € 671
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,671,274 € 2,693,542
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,189,679 € 3,685,764
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,542,667 € 2,214,036
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,524,075 € 2,195,444
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,518,904 € 2,190,273
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 31,934 € 27,787
Voorzieningen voor risico's en kosten € 31,934 € 27,787
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 31,934 € 27,787
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,615,078 € 1,443,940
Schulden op meer dan één jaar € 140,000 € 182,348
Financiële schulden € 140,000 € 182,348
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,475,078 € 1,261,592
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 419,314 € 181,544
Leveranciers € 419,314 € 181,544
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 63,416 € 81,226
Belastingen € 7,998 € 8,349
Bezoldigingen en sociale lasten € 55,418 € 72,877
Overige schulden € 950,000 € 950,000
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,189,679 € 3,685,764

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot