🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

FABORY CENTRES BELGIUM

0430.092.258

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 06-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 32,573,694 € 37,214,587
Brutomarge
Omzet € 31,337,168 € 35,214,290
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,236,526 € 1,135,277
Bedrijfskosten € 31,020,462 € 33,915,932
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 18,326,974 € 20,797,086
Aankopen € 18,358,318 € 20,519,702
Voorraad: afname (toename) € -31,343 € 277,385
Diensten en diverse goederen € 6,159,488 € 6,438,232
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,211,228 € 6,539,864
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 142,462 € 178,772
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 34,041 € -80,314
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 45,420 € 8,000
Andere bedrijfskosten € 100,849 € 34,292
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,553,232 € 3,298,655
Financiële opbrengsten € 255,807 € 184,104
Recurrente financiële opbrengsten € 255,807 € 184,104
Opbrengsten uit vlottende activa € 214,923 € 140,038
Andere financiële opbrengsten € 40,884 € 44,066
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 77,770 € 77,598
Recurrente financiële kosten € 77,770 € 77,598
Kosten van schulden € 16,067 € 16,836
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 61,703 € 60,762
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,731,269 € 3,405,161
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 585,918 € 918,817
Belastingen € 585,918 € 971,213
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 52,396
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,145,352 € 2,486,344
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,145,352 € 2,486,344
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,145,352 € 2,486,344
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 202,690 € -942,662
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 602,965 € 686,682
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 496,475 € 580,192
Terreinen en gebouwen € 408,612 € 474,643
Installaties, machines en uitrusting € 48,714 € 76,050
Meubilair en rollend materieel € 4,333 € 7,907
Overige materiële vaste activa € 10,326 € 21,591
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 24,491
Financiële vaste activa € 106,490 € 106,490
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 26,777,386 € 24,768,930
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,317,952 € 1,331,041
Voorraden € 1,317,952 € 1,331,041
Handelsgoederen € 1,312,758 € 1,315,955
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 24,777,212 € 23,373,611
Handelsvorderingen € 5,307,734 € 5,902,101
Overige vorderingen € 19,469,478 € 17,471,510
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 18,360 € 16,321
Overlopende rekeningen € 663,862 € 47,958
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 27,380,351 € 25,455,612
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 23,973,953 € 22,828,602
Inbreng € 23,635,109 € 23,635,109
Onbeschikbaar
Kapitaal € 671,027 € 671,027
Geplaatst kapitaal € 671,027 € 671,027
Buiten kapitaal € 22,964,082 € 22,964,082
Uitgiftepremies € 22,964,082 € 22,964,082
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 136,155 € 136,155
Onbeschikbare reserves € 88,700 € 88,700
Wettelijke reserve € 88,700 € 88,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 47,455 € 47,455
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 202,690 € -942,662
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 162,420 € 117,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 162,420 € 117,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen € 117,000
Overige risico's en kosten € 162,420
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 3,243,978 € 2,510,010
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,014,651 € 2,276,054
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,521,544 € 988,120
Leveranciers € 1,521,544 € 988,120
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,493,106 € 1,286,779
Belastingen € 698,918 € 393,460
Bezoldigingen en sociale lasten € 794,189 € 893,318
Overige schulden € 1,155
Overlopende rekeningen € 229,327 € 233,956
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 27,380,351 € 25,455,612

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot