🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

FABORY CENTRES BELGIUM

0430.092.258

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 06-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 36,223,340 € 32,573,694
Brutomarge
Omzet € 35,056,444 € 31,337,168
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,127,907 € 1,236,526
Bedrijfskosten € 34,728,677 € 31,020,462
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 19,401,252 € 18,326,974
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 8,284,393 € 6,159,488
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 7,038,354 € 6,211,228
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 122,704 € 142,462
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -67,494 € 34,041
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -162,420 € 45,420
Andere bedrijfskosten € 111,887 € 100,849
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,494,663 € 1,553,232
Financiële opbrengsten € 2,886,554 € 255,807
Recurrente financiële opbrengsten € 356,461 € 255,807
Opbrengsten uit vlottende activa € 312,957 € 214,923
Andere financiële opbrengsten € 43,504 € 40,884
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 2,530,093
Financiële kosten € 115,323 € 77,770
Recurrente financiële kosten € 115,323 € 77,770
Kosten van schulden € 55,107 € 16,067
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 60,216 € 61,703
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,265,894 € 1,731,269
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 472,753 € 585,918
Belastingen € 480,610 € 585,918
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 7,857
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,793,141 € 1,145,352
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,793,141 € 1,145,352
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,793,141 € 1,145,352
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 202,690 € -942,662
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 3,995,830 € 202,690
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,055,153 € 602,965
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 418,570 € 496,475
Terreinen en gebouwen € 336,114 € 408,612
Installaties, machines en uitrusting € 52,725 € 48,714
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 24,491 € 24,491
Financiële vaste activa € 2,636,583 € 106,490
Verbonden ondernemingen € 2,530,093
Deelnemingen € 2,530,093
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 106,490 € 106,490
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 106,490 € 106,490
VLOTTENDE ACTIVA € 34,217,234 € 26,777,386
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 32,241,008 € 24,777,212
Handelsvorderingen € 6,032,429 € 5,307,734
Overige vorderingen € 26,208,580 € 19,469,478
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15,123 € 18,360
Overlopende rekeningen € 660,456 € 663,862
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 37,272,386 € 27,380,351
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 27,767,094 € 23,973,953
Inbreng € 23,635,109 € 23,635,109
Onbeschikbaar
Kapitaal € 671,027 € 671,027
Geplaatst kapitaal € 671,027 € 671,027
Buiten kapitaal € 22,964,082 € 22,964,082
Uitgiftepremies € 22,964,082 € 22,964,082
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 136,155 € 136,155
Onbeschikbare reserves € 88,700 € 88,700
Wettelijke reserve € 88,700 € 88,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 3,995,830 € 202,690
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 162,420
Voorzieningen voor risico's en kosten € 162,420
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 162,420
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 9,505,292 € 3,243,978
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 9,255,313 € 3,014,651
Financiële schulden € 4,043,545
Kredietinstellingen € 4,043,545
Overige leningen
Handelsschulden € 3,425,024 € 1,521,544
Leveranciers € 3,425,024 € 1,521,544
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,779,162 € 1,493,106
Belastingen € 754,167 € 698,918
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,024,995 € 794,189
Overige schulden € 7,582
Overlopende rekeningen € 249,979 € 229,327
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 37,272,386 € 27,380,351

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot