🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

FABORY CENTRES BELGIUM

0430.092.258

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 06-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 40,847,720 € 36,223,340
Brutomarge
Omzet € 39,370,480 € 35,056,444
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,455,877 € 1,127,907
Bedrijfskosten € 39,438,169 € 34,728,677
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 16,861,471 € 19,401,252
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 15,244,620 € 8,284,393
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 7,080,483 € 7,038,354
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 94,450 € 122,704
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 56,267 € -67,494
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -162,420
Andere bedrijfskosten € 62,310 € 111,887
Niet-recurrente bedrijfskosten € 38,569
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,409,551 € 1,494,663
Financiële opbrengsten € 677,523 € 2,886,554
Recurrente financiële opbrengsten € 658,898 € 356,461
Opbrengsten uit vlottende activa € 631,179 € 312,957
Andere financiële opbrengsten € 27,719 € 43,504
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 18,625 € 2,530,093
Financiële kosten € 192,767 € 115,323
Recurrente financiële kosten € 192,767 € 115,323
Kosten van schulden € 101,608 € 55,107
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 91,159 € 60,216
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,894,307 € 4,265,894
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 536,364 € 472,753
Belastingen € 536,364 € 480,610
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 7,857
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,357,943 € 3,793,141
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,357,943 € 3,793,141
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,357,943 € 3,793,141
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 3,995,830 € 202,690
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 5,353,773 € 3,995,830
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 423,886 € 3,055,153
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 305,460 € 418,570
Terreinen en gebouwen € 226,860 € 336,114
Installaties, machines en uitrusting € 45,669 € 52,725
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 29,610 € 24,491
Financiële vaste activa € 118,426 € 2,636,583
Verbonden ondernemingen € 2,530,093
Deelnemingen € 2,530,093
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 118,426 € 106,490
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 118,426 € 106,490
VLOTTENDE ACTIVA € 43,112,425 € 34,217,234
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 41,659,892 € 32,241,008
Handelsvorderingen € 6,449,271 € 6,032,429
Overige vorderingen € 35,210,621 € 26,208,580
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,655 € 15,123
Overlopende rekeningen € 83,491 € 660,456
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 43,536,312 € 37,272,386
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 29,125,037 € 27,767,094
Inbreng € 23,635,109 € 23,635,109
Onbeschikbaar
Kapitaal € 671,027 € 671,027
Geplaatst kapitaal € 671,027 € 671,027
Buiten kapitaal € 22,964,082 € 22,964,082
Uitgiftepremies € 22,964,082 € 22,964,082
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 136,155 € 136,155
Onbeschikbare reserves € 88,700 € 88,700
Wettelijke reserve € 88,700 € 88,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 5,353,773 € 3,995,830
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 14,411,275 € 9,505,292
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 14,341,757 € 9,255,313
Financiële schulden € 3,960,144 € 4,043,545
Kredietinstellingen € 3,960,144 € 4,043,545
Overige leningen
Handelsschulden € 8,430,780 € 3,425,024
Leveranciers € 8,430,780 € 3,425,024
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,950,833 € 1,779,162
Belastingen € 742,664 € 754,167
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,208,169 € 1,024,995
Overige schulden € 7,582
Overlopende rekeningen € 69,518 € 249,979
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 43,536,312 € 37,272,386

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot