🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

FEADON

0429.815.116

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 388,228
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 262,940
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 37,689
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 87,599
Financiële opbrengsten -
Recurrente financiële opbrengsten -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 22,088
Recurrente financiële kosten € 22,088
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 65,510
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 1,693
Belastingen op het resultaat € 18,706
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 48,498
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 3,288
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,786
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,786
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,136,772
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 6,348,018
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 6,348,018
Terreinen en gebouwen € 6,345,776
Installaties, machines en uitrusting -
Meubilair en rollend materieel € 2,241
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 144,425
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,389
Handelsvorderingen € 2,362
Overige vorderingen € 27
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 138,372
Overlopende rekeningen € 3,664
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,492,443
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,664,136
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 2,125,000
Geplaatst kapitaal € 2,125,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 1,402,365
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 212,500
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 9,865
Beschikbare reserves € 1,180,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,136,772
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,080
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 5,080
SCHULDEN € 823,227
Schulden op meer dan één jaar € 550,000
Financiële schulden € 550,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 272,471
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 15,258
Leveranciers € 15,258
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 22,426
Belastingen € 22,426
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 234,786
Overlopende rekeningen € 756
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,492,443

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot