🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

FEADON

0429.815.116

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 268,556
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 219,524
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 30,453
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 18,579
Financiële opbrengsten -
Recurrente financiële opbrengsten -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 8,306
Recurrente financiële kosten € 8,306
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 10,272
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 2,133
Belastingen op het resultaat € 2,203
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 10,202
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 2,849
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,051
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,051
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,149,822
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 6,652,405
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 6,652,405
Terreinen en gebouwen € 6,651,748
Installaties, machines en uitrusting -
Meubilair en rollend materieel € 657
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 89,174
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,130
Handelsvorderingen € 4,130
Overige vorderingen -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 81,254
Overlopende rekeningen € 3,790
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,741,578
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,674,338
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 2,125,000
Geplaatst kapitaal € 2,125,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 1,399,516
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 212,500
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 7,016
Beschikbare reserves € 1,180,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,149,822
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 2,947
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 2,947
SCHULDEN € 1,064,294
Schulden op meer dan één jaar € 855,000
Financiële schulden € 855,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 201,613
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 2,254
Leveranciers € 2,254
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 21,368
Belastingen € 21,368
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 177,992
Overlopende rekeningen € 7,680
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,741,578

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot