🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

FEADON

0429.815.116

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 284,956
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 233,516
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 35,532
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 15,908
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 14,274
Recurrente financiële kosten € 14,274
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,635
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 3,280
Belastingen op het resultaat € 908
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,006
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 1,702
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,708
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,708
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,155,530
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 8,066,291
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 7,570,866
Terreinen en gebouwen € 7,569,484
Installaties, machines en uitrusting € 871
Meubilair en rollend materieel € 510
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 495,425
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 332,871
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,086
Handelsvorderingen € 3,086
Overige vorderingen -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 327,298
Overlopende rekeningen € 2,488
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 8,399,162
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,676,766
Inbreng € 2,125,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 2,125,000
Geplaatst kapitaal € 2,125,000
Buiten kapitaal -
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 1,396,236
Onbeschikbare reserves € 212,500
Wettelijke reserve € 212,500
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 3,736
Beschikbare reserves € 1,180,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,155,530
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,245
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 1,245
SCHULDEN € 2,721,151
Schulden op meer dan één jaar € 2,530,345
Financiële schulden € 2,530,345
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 180,339
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 2,407
Leveranciers € 2,407
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,301
Belastingen € 7,301
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 170,631
Overlopende rekeningen € 10,466
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 8,399,162

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot