🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Fisko-Immo

0426.584.620

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,247 € 10,107
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,334 € 2,334
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,071 € 731
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 6,842 € 7,042
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 120 € 112
Recurrente financiële kosten € 120 € 112
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 6,722 € 6,930
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,494 € 2,287
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,228 € 4,643
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,228 € 4,643
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,228 € 4,643
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 4,228 € 61,747
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 80,384 € 57,718
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 55,384 € 57,718
Terreinen en gebouwen € 55,384 € 57,718
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 25,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 147,500 € 164,135
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 116,130 € 116,115
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 116,130 € 116,115
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 31,371 € 48,020
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 227,884 € 221,853
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 221,557 € 217,329
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 159,557 € 155,329
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 7,437 € 7,437
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 152,120 € 147,892
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 6,327 € 4,524
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,799 € 3,996
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,018
Leveranciers € 1,018
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,781 € 3,996
Belastingen € 4,781 € 3,996
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 528 € 528
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 227,884 € 221,853

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot