🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Fisko-Immo

0426.584.620

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,600 € 10,253
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,119 € 2,334
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 864 € 828
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,617 € 7,090
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 124 € 141
Recurrente financiële kosten € 124 € 141
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,493 € 6,950
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,008 € 2,195
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,485 € 4,755
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,485 € 4,755
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,485 € 4,755
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 10,241 € 4,755
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 94,005 € 78,049
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 50,930 € 53,049
Terreinen en gebouwen € 50,930 € 53,049
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 43,076 € 25,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 142,514 € 153,686
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 137,078 € 116,144
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 137,078 € 116,144
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,437 € 37,542
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 236,520 € 231,736
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 231,798 € 226,312
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 159,557 € 159,557
Onbeschikbare reserves € 7,437 € 7,437
Wettelijke reserve € 7,437 € 7,437
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 152,120 € 152,120
Overgedragen winst (verlies) € 10,241 € 4,755
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 4,722 € 5,423
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 4,194 € 4,895
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 207
Leveranciers € 207
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,194 € 4,688
Belastingen € 4,194 € 4,688
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 528 € 528
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 236,520 € 231,736

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot