🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Fradani

0429.817.391

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 170,323 € 247,880
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 90,126 € 91,308
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,148 € 59,580
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 49,797 € 25,556
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 28,251 € 71,437
Financiële opbrengsten € 74,914 € 69,603
Recurrente financiële opbrengsten € 74,914 € 69,603
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,883 € 16
Recurrente financiële kosten € 2,883 € 16
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 100,283 € 141,024
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 80,401 € 104,514
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 80,401 € 104,514
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 80,401 € 104,514
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar - € 96,012
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst - € 1,210,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 193,479 € 236,876
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 193,479 € 236,876
Terreinen en gebouwen € 193,479 € 236,876
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 4,389,054 € 5,556,552
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,737,130 € 3,812,689
Handelsvorderingen € 172,127 € 103,872
Overige vorderingen € 2,565,004 € 3,708,817
Geldbeleggingen € 852,396 -
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 797,762 € 1,742,099
Overlopende rekeningen € 1,765 € 1,764
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,582,533 € 5,793,428
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,440,248 € 4,460,096
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 4,378,248 € 4,297,847
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 4,372,048 € 4,291,647
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 142,285 € 1,333,332
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 142,285 € 1,333,332
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 89,277 € 76,438
Leveranciers € 89,277 € 76,438
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 34,956 € 38,521
Belastingen € 17,698 € 19,750
Bezoldigingen en sociale lasten € 17,258 € 18,771
Overige schulden € 18,053 € 1,218,373
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,582,533 € 5,793,428

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot