🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Fradani

0429.817.391

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 165,148 € 170,323
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 82,235 € 90,126
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,660 € 2,148
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 36,316 € 49,797
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 38,936 € 28,251
Financiële opbrengsten € 52,277 € 74,914
Recurrente financiële opbrengsten € 52,277 € 74,914
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 50,778 € 2,883
Recurrente financiële kosten € 50,778 € 2,883
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 40,435 € 100,283
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -16,221 € 80,401
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,221 € 80,401
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,221 € 80,401
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 185,819 € 193,479
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 185,819 € 193,479
Terreinen en gebouwen € 185,819 € 193,479
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 4,421,576 € 4,390,314
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,609,126 € 2,738,390
Handelsvorderingen € 10,389 € 173,387
Overige vorderingen € 2,598,736 € 2,565,004
Geldbeleggingen € 1,203,340 € 852,396
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 573,416 € 797,762
Overlopende rekeningen € 35,695 € 1,765
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,607,396 € 4,583,793
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,424,027 € 4,440,248
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 4,362,027 € 4,378,248
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 4,355,827 € 4,372,048
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 183,368 € 143,545
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 181,413 € 143,545
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 101,319 € 90,537
Leveranciers € 101,319 € 90,537
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 48,489 € 34,956
Belastingen € 30,544 € 17,698
Bezoldigingen en sociale lasten € 17,946 € 17,258
Overige schulden € 17,888 € 18,053
Overlopende rekeningen € 1,955 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,607,396 € 4,583,793

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot