🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

G&P VENTURE

0691.657.807

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-03-2018
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 26,968 € 36,913
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,865 € 5,091
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 526 € 826
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 24,577 € 30,996
Financiële opbrengsten € 417,450 € 1,509,200
Recurrente financiële opbrengsten € 417,450 € 1,509,200
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,053 € 381
Recurrente financiële kosten € 2,053 € 381
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 439,974 € 1,539,815
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 5,303 € 9,029
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 434,671 € 1,530,786
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 434,671 € 1,530,786
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 434,671 € 1,530,786
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 21,734 € 76,539
Overgedragen winst (verlies) € 1,867,184 € 1,454,246
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 23,703,472 € 21,157,472
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 23,703,472 € 21,157,472
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,402,186 € 1,513,315
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,377 € 218,771
Handelsvorderingen € 1,210
Overige vorderingen € 2,377 € 217,561
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,399,793 € 1,294,527
Overlopende rekeningen € 17 € 17
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 27,106,710 € 22,670,787
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 27,105,457 € 22,670,786
Inbreng € 25,140,000 € 21,140,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 25,140,000 € 21,140,000
Geplaatst kapitaal € 25,140,000 € 21,140,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 98,273 € 76,539
Onbeschikbare reserves € 98,273 € 76,539
Wettelijke reserve € 98,273 € 76,539
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,867,184 € 1,454,246
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,254 € 1
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 1,254 € 1
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 27,106,710 € 22,670,787

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot