🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

G&P VENTURE

0691.657.807

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-03-2018
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 52,670 € 26,968
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,052 € 1,865
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,047 € 526
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 50,570 € 24,577
Financiële opbrengsten € 552,286 € 417,450
Recurrente financiële opbrengsten € 552,286 € 417,450
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 14,144 € 2,053
Recurrente financiële kosten € 14,144 € 2,053
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 588,713 € 439,974
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 580,191 € 434,671
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 580,191 € 434,671
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 580,191 € 434,671
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,867,184 € 1,454,246
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,418,365 € 1,867,184
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN € 1,052
VASTE ACTIVA € 23,703,472 € 23,703,472
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 23,703,472 € 23,703,472
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,988,077 € 3,402,186
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,203 € 2,377
Handelsvorderingen € 3,025
Overige vorderingen € 2,178 € 2,377
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,982,857 € 3,399,793
Overlopende rekeningen € 17 € 17
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 27,691,549 € 27,106,710
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 27,685,648 € 27,105,457
Inbreng € 25,140,000 € 25,140,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 25,140,000 € 25,140,000
Geplaatst kapitaal € 25,140,000 € 25,140,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 127,282 € 98,273
Onbeschikbare reserves € 127,282 € 98,273
Wettelijke reserve € 127,282 € 98,273
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 2,418,365 € 1,867,184
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,902 € 1,254
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,058
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,058
Belastingen € 2,058
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 3,843 € 1,254
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 27,691,549 € 27,106,710

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot